תקנון האתר

1. אתר familypharm.co.il (להלן - "האתר") הינו בית מרקחת מקוון המנוהל ע"י בית מרקחת התיכון, בכפוף לנוהל והנחיות משרד הבריאות ובפיקוח רוקח האחראי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר בית המרקחת ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
 
2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו.
 
3.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 
4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי שמטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.
 
5. בעלת האתר הנה חברת פמילי פארמסי בע"מ מרחוב יהושע שטמפפר 24 בפתח-תקווה. (להלן: החברה)
 
6. נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, הם כפי שנמסרו לנו על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו.
 
7. כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
7.1 מבצע הפעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
7.2 מבצע הפעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
7.3 מבצע הפעולה באתר הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת.
7.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתתף ו/או משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתתף ו/או המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
7.5 המבצע וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
 
8. אתר בית המרקחת יספק אך ורק מוצרים עדכניים ותקינים.
 
9. האחריות של בעלת האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
 
10. האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
10.1 המוצר הוחזר תוך 7 יום.
10.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
10.3 המוצר יישלח בדואר רשום לבית מרקחת התיכון, רחוב יהושע שטמפפר 24 פתח-תקווה.
10.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 
11. הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלת האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים.
 
12. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 
13. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
 
14. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 
15. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצויין וכאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחוייבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד-צדדי של המנוי או הגבלתו.
 
16. משתמש המבקש להירשם כמנוי יידרש, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הם סבורים כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע.
 
17. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח לאתר על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. המפעיל לא ישאו באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
 
18. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנה למוקד הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
 
19. הליך הרכישה באתר הינו:
19.1 הרשמה לאתר (לא חובה).
19.2 לחיצה על עגלת הקניות שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו הימני של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב)
19.3 עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "לקופה". שם ניתן לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח(שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח את פרטי כרטיס האשראי, למסור אותם טלפונית או לשלם באמצעות PayPal.
19.4 אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא עד 14 ימי עסקים.
 
20. זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לבית מרקחת התיכון - פמילי פארם בע"מ או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת אתר בית המרקחת - בכתב ומראש.
 
21. המפעילים שומרים בידיהם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי כל משתמש, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
 
22. המפעילים לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 
23. המפעילים לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
 
24. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 
25. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. המפעילים ו/או לאומית אינם אחראים לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 
26. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.